غالمي: فدراسيون بايد قيمت بليتها را پايين بياورد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش واليبال ايــران خواهان كاهش قيمت بليتهاي مسابقات ليگ جهاني واليبال شد.

عادل غامــي مليپوش تيم ملي واليبال پــس از برتري ۳ بــر 2 ايران مقابــل بلژيــك در هفتــه دوم ليگ جهانــي واليبال گفت: «بازي ســختي مقابل بلژيك داشــتيم. تيمي را برديم كــه در هفته اول آمريكا و صربســتان را شكســت داده بود. بــه همين دليل در مصاف بــا اين تيم روز ســختي را پشتسر گذاشتيم. بلژيك تيمي است كه در چند ســال گذشته اسمي از آن نبوده اما حاال يكــي از تيمهاي خوب ليگ جهاني اســت. غامي در ادامه در مورد حضور تماشاگران در اين مسابقه گفت: «وقتي كه مسابقه به ست پنجم ميرســد حضور تماشاگران بسيار مهم ميشــود. به همين دليــل بايد از آنها تشــكر كرد كه در اين شــرايط براي حمايــت تيم ملي آمدند. درخواســت من از فدراســيون واليبال اين است كه قيمت بليتها را پايين بياورد. ســخت است يك تماشاگر ۰4 هزار تومان پول بليت بدهد. آنها هميشه حامي ما بودند و بايد مورد توجه قرار بگيرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.