اعزام به مسابقات جهاني با وجود مصدومیت

تصميم خطرناك كادر فني بانوان درباره كيميا عليزاده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ملي بانــوان در حالــي راهي رقابتهــاي جهاني تكواندو در كره جنوبي خواهد شد كه كيميا عليزاده هم اين تيم را همراهي خواهد كرد. كيميا عليزاده مدت زيادي است كه با مصدوميت روبهرو است اما با اين حــال كادر فني اصرار به حضور اين ورزشــكار افتخار آفرين در مسابقات كره جنوبي دارد.

ايــن در حالــي اســت كــه ظاهرا مصدوميــت عليــزاده حاد اســت و اين احتمال وجود دارد كه مصدوميت عليزاده تشديد هم شــود. مهرو كمراني سرمربي تيم ملي بانوان در اين باره گفت: «عليزاده بعــد از المپيك هيچ مســابقهاي را تجربه نكرده و در صورت حضــور در اين 2 اردو ميتوانست به شــرايط بهتري برسد. البته بايد از مسووالن فدراسيون تشكر كنم كه در دو مســابقه مراكش و باكو او را نيز به همراه تيم فرســتادند تا بتواند حريفانش را آناليــز كند. براي بازيهاي كشــورهاي اســالمي طبق دستور پزشك از او استفاده نكرديم اما در اين ســفر نيز با وجود برخي از مصدوميتهــاي قديمي بــه همراه تيم اعزام خواهد شد.»

اين تصميم در حالي اتخاذ شده است كه اگر مصدوميت عليزاده تشــديد شــود شايد روزهاي بدتري هم در انتظار او باشد. با ايــن حال كمراني بــه موفقيت عليزاده خيلــي اميــدوار اســت: «وضعيت روحي نفرات خوب و تمرينات به بهترين شــكل ممكن در حــال پيگيري اســت. عليزاده جنگنده است و دوســت دارم ساير نفرات نيز از او الگو بردارند. اگر در روز مســابقات در رقابتهاي جهاني بچهها به خودباوري الزم برســند و بدون استرس مبارزه كنند ميتوانيــم مدال بگيريم اما اگر اين فاكتور را ناديــده بگيرنــد قطعا ايســتادن روي سكوهاي كره كار آساني نخواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.