جشن تولد اسنايدر با گل و ركورد بازي ملي

ادووكات: شايد مقابل فرانسه در پست ديگري بازي كند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

وسلي اسنايدر تولد و ركوردشكنياش با تيــم ملي هلند را با يك گل در پيروزي 5 بر صفر برابر لوكزامبورگ جشن گرفت. كاپيتان آرين روبن، جورجينيو وينالدوم، كويينســي پرومس و وينســنت يانســن گلهاي ديگر هلند را زدند اما شــب اسنايدر 33 ساله بود كه در بازگشت ديك ادووكات به نيمكت تيم ملي هلند ســتاره بازي بود و به ركورد 131 بازي در تيم ملي هلند رسيد و از ادوين فان درسار عبور كرد.

هافبك گاالتاسراي يكشنبه گذشته كه هلند با پنج گل ســاحل عاج را برد، بهعنوان بازيكن جانشين به ميدان رفت و با ركورد فان درسار برابر شد كه از سال 2008 پابرجا بود. هافبك سابق آژاكس، رئال مادريد و اينتر در اين بازي در تركيب اصلي قرار گرفت.

اســنايدر كه گل دوم تيمش را در اين بــازي زد، بعد از پيروزي درخشــان تيمش گفت: «كمي احساســاتي شدم، طبيعي بود وقتي ســرود ملي را شــنيدم حــس خوبي داشتم.»

ادووكات كــه در دقيقه 82 اســنايدر را بيرون كشــيد، گفت: «پاسهــاي فوقالعاده كيفيت هميشــگي او شده و بايد تا جايي كه ميشود از آن اســتفاده كنيم. او امروز همه كار كرد. شايد مقابل فرانسه در پست ديگري بــازي كند، بايد در اين مدت حدودا دو ماه و نيم آمادگي خود را حفظ كند.»

او ادامــه داد: «مهمتريــن نكتهاي كه ميشــود از اين بازي برداشت كرد اين است كه بازيكنــان باور كردنــد ميتوانند. آنها به هــواداران انگيزه خود را نشــان دادند. همه فكر ميكنند آسان اســت اما هر كار آساني را هم بايد انجــام داد. ما تجربه و جنگندگي الزم براي بردن اين مســابقه را داشــتيم. با توجه به پيروزي ســوئد، رقابت در اين گروه خيلي نزديك شــده و ما دو بــازي مهم در اواخر آگوســت داريم. اميدوارم بتوانيم يك تورنمنت بزرگ ديگر را تجربه كنيم و در آن به موفقيت برسيم. اين پيروزي هواداران را به آينده خوشبين ميكند.»

با اين پيروزي هلند در رده ســوم گروه A قرار گرفت با سه امتياز اختالف نسبت به سوئد و فرانسه، صدرنشينان مشترك گروه.

هلند در بازي بعدي خود 9 شهريور در پاريس به مصاف فرانســه ميرود و به دنبال اين است كه شروع ضعيف خود در رقابتهاي مقدماتي جام جهانــي را جبران كند. باخت 2 بر صفر فروردين در بلغارســتان باعث شد مقامات فوتبال اين كشور، دني بليند را اخراج كننــد و ادووكات بعد از توافــق با فنرباغچه براي ســومين بار هدايت تيم ملي كشورش را به دســت گرفت. هلند در يورو 2016 نيز غايب بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.