استقالل همچنان در انتظار جباروف

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

سرور جباروف قرار بود در نيمفصل ليگ شانزدهم به اســتقالل بيايد اما به خاطر محروميــت اين تيــم از فعاليت در نقل و انتقاالت زمســتاني به صورت قرضي به سپاهان رفت.

عليرضــا منصوريان قبل از آخرين بــازي تيمش در ليگ كــه اتفاقا مقابل ســپاهان برگزار ميشــد صراحتا گفت كه جباروف بعد از اين بازي اســتقاللي است! اما اين اتفاق نيفتاد و سرور مدتي پيش اعالم كرد كه به دليل مشــكالت خانوادگي نميتواند در ايران بازي كند. به همين دليل به كشورش برگشت. حاال او بايــد با تيم ملي ازبكســتان به تهران بيايــد تا در مقابل تيم ملــي ايران قرار بگيرد.

آخريــن تصاويري كــه از تمرينات ازبكســتان منتشر شــده جباروف را در حال تمرين نشــان ميدهــد. آن هم با چهرهاي جــدي و مصمم. بايــد ديد او روز دوشنبه از سوي طرفداران استقالل و تيــم ملي با چــه اســتقبالي مواجه ميشــود. البته اين روزها جباروف پاسخ اســتقالليها را نميدهد و معلوم نيست اين بازيكن حاضر شود براي فصل آتي با استقالل قرارداد ببندد يا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.