تکذیب ممنوع المصاحبه شدن زماني

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســيدرضا افتخــاري و عليرضا منصوريــان، مديرعامل و ســرمربي اســتقالل در جلسهاي با وزير ورزش و جوانان شــركت كردند كه در اين جلسه درباره مسائل مختلفي از جمله لزوم تقويت اين تيم براي فصل آينده صحبت شد. در اين نشست همچنين گاليههايــي از مصاحبههاي حســن زماني عضــو هيات مديره باشــگاه استقالل طي روزهاي گذشته مطرح شــد. گفته شــد با دســتور مسعود سلطاني فر وزير ورزش مقرر شده كه حســن زماني مصاحبه ديگري انجام ندهد و منتظر تعيين وضعيت هيات مديره باشگاه استقالل باشد. اما عضو هيأت مديره باشگاه استقالل هرگونه تماس، پيغام و يــا نامهنگاري كتبي براي مصاحبه نكردن او از طرف وزير را تكذيب كرد.

حســن زماني در خصوص اينكه گفته ميشود از طرف وزير ورزش و جوانان ممنوعالمصاحبه شده است، گفت: «اين مســأله، كامــال حرفي خندهدار اســت زيرا وزير ورزش يك مملكت بــه اين مســائل اصال ورود نميكنــد. تمامي اخبــار مربوط به ممنوعالمصاحبه شــدن من توسط وزير ورزش با تماس، پيغام و يا نامه كتبي را تكذيب و اعالم ميكنم اگر در اين چند روز صحبتي نكردهام به خاطر آرامش باشــگاه و روشن شدن وضعيت هيأت مديره استقالل است و جايي كه الزم باشــد حرفم را بزنم اين كار را انجام خواهم داد.»

زمانــي در پايان گفت: «اگر هم در اين مدت صحبت كردهام به خاطر هــواداران بوده وگرنه بــا هيچكس مشكل شخصي و شــخصيتي ندارم و صحبتهاي من هميشــه صحبت هواداران و نگراني آنها بوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.