نورافكن قرارداد سه ساله ميبندد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اميــد نورافكن بازيكن 20 ســاله اســتقالل يكــي از بازيكنانــي اســت كه منصوريــان مصرانــه ميخواهد او در اســتقالل بماند و تاكيــد دارد كه بايد با اين بازيكن قــرارداد بلند مدت بســته شــود اما هنوز معلوم نيســت ايــن بازيكن بــراي فصــل آينده خود چه تصميمي دارد.

منصوريــان در مورد حضور او در تيم جوانان براي بازيهاي جام جهاني كوتــاه آمد تا اين بازيكن هم به راحتي قراردادش را با استقالل تمديد كند اما به نظر ميرسد نورافكن براي اينكه در اســتقالل بماند پول بيشتري نسبت به فصلهاي گذشته ميخواهد.

اين بازيكن جــوان گفته بود براي تمديد قرارداد منتظر پاس شدن چكش ميماند. روز گذشته چك استقاللي ها پاس شد و اين بازيكن ميتواند در مورد فصل آينــده خود بدون نگراني تصميم بگيرد. اســتقالل قصد ندارد براي فصل هفدهــم هافبكهاي دفاعــي خود را از دســت بدهد. چهــار هافبك دفاعي اســتقالل بنا به خواســته منصوريان ماندني خواهند شــد. البتــه نورافكن و ابراهيمــي بازيكــن آزاد هســتند و اســتقالل براي ماندن آنها بايد به فكر رضايت اين دو بازيكن باشــد. بايد ديد طي روزهاي آتي افتخاري براي تمديد قرارداد اين بازيكنان چه كار ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.