عملکرد 7 مربی ميلياردی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در ليگ شانزدهم هفت مربی قراردادشان بيشتر از يك ميليارد تومان بود كه اكثرشــان هم در گروه مدعيان قرار داشــتند. برانكو ايوانكوويچ با قراردادی باالی دو ميليــارد تومان گرانترين ســرمربی ليگ شانزدهم بود. اين كروات در نهايت هم جام قهرمانی را برای پرسپوليس به ارمغان آورد و در ليگ قهرمانان آسيا هم به جمع هشت تيم برتر آسيا راه يافته است. كارنامه برانكو در كنار فوتبال بسيار خوبی كه تيمش ارائه میدهد قابل دفاع است.

عليرضا منصوريان ســرمربی يــك ميلياردی اســت كه هيچ جامی را برای هواداران اســتقالل نياورد و از دستاوردهايش بايد پيروزی در شهرآورد برگشــت، جوانگرايی (كه بعضیهــا اعتقاد دارند توفيق اجباری بود) و كسب سهميه آسيايی نام برد. البته قرار گرفتن در فاصله 9 امتيازی با پرسپوليس و شكست ســنگين 6 بر يك مقابل العين هم جزو نقاط تاريك كارنامه اين مربی است.

اما يحيی گلمحمدی كه با ذوبآهن قهرمان جام حذفی شــده بــود قــراردادش را برای فصل شــانزدهم به مبلــغ يك ميليــارد و 07٣ ميليون تومان تمديد كرد. گلمحمدی شايد فكرش را هم نمیكرد كه پس از شش هفته با استعفايش موافقت شــود. او تيم را چهاردهم تحويل مجتبی حسينی داد كــه مبلغ قــراردادش 500 ميليون تومان بود. حاال اينكه گلمحمدی چقــدر از ذوبآهن گرفته و فســخ كرده و اينكه آيا اصــال طلبی دارد يا نه را خودشــان میدانند اما ســوال اينجاست كه از اين مبلغ يك ميليارد و 870 ميليون (مجموع مبلغ دو مربی) چقدر باشگاه ذوبآهن به آنها پرداخت كرده است؟ تيمی كه نه جام گرفت نه سهميه آسيايی.

اميــر قلعهنويی مثل چند ســال اخير باز هم دســتش از جام كوتاه مانــد. مبلغ قــرارداد او با تراكتورســازی به ارزش 1/5 ميليــارد تومان بود. شــايد اگر او در فينال جام حذفی برنده میشــد قضيــه فرق ميكرد امــا باخت. تيــم تبريزی حاال سهميه آسيايی دارد و بايد از قلعهنويی پرسيد چند درصد از اين مبلغ را دريافت كرده اســت. او برای فصل بعد جايش را به يحيی گلمحمدی داد.

عبدا... ويســی كه به عنوان سرمربی قهرمان از اســتقالل خوزستان به سپاهان رفت تا به آرزوی ديرينهاش برسد اما در فوتبال نتيجهگرا و بخصوص تيمی كه هــوادارش به قهرمانی عــادت كرده اگر نتيجــه نگيری بايد بروی. اتفاقی كه برای ويســی در پايان هفته بيســت و چهارم افتاد و سپاهان را در جايــگاه هفتم تحويل كرانچار داد. مبلغ قرارداد كرانچار هم باالی يك ميليارد است اما بدون شك اين پول برای شــش بازی نبود و به فصل هفدهم هم مربوط میشــود. علی دايی هــم با نفت تهران قراردادی به ارزش 1/120 ميليارد تومان امضا كرد. تيمی كه تا روز آخر درگير مشكالت مالیاش بود و هنوز هم بازيكنانش طلبكارند. علی دايی اگر تمام پولش را گرفته يا اينكه درصدی از آن مانده باشــد هيچ كس به جايگاه نهمــی آنها ايرادی نمیگيرد چرا كه مشــكالت مالی زيادی داشــتند و از همه مهمتر قهرمان جام حذفی شــدند و يكی از دو جام فوتبال كشورمان را به دست آوردند.

آخرين ســرمربی ميلياردی هم حسين فركی بود كه با ســايپا قرارداد 1/250 ميليارد امضا كرد. به هر حال او دو قهرمانی را در كارنامه داشــت و تا حدودی هم اين عدد منطقی به نظر میرســيد. اما فركی هم نتوانســت كارنامه خوبــی از خود به جا بگذارد و برخالف تصور خودش و سايپايیها در روز آخر مجوز بقای تيمش در ليگ برتر را تمديد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.