خداداد مجانی و مرفاوی ارزانترين

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وقتی فرهاد كاظمی از سياهجامگان رفت خداداد عزيــزی ابتدا به عنوان مدير فنی و پس از آن با سمت ســرمربی روی نيمكت نشست. اما وقتی باشگاه به همه وعدههايش عمل نكرد و نتايج هم خيلی خوب نبود او بعد از بازی بيست و دوم رفت و فقط طی مصاحبهای مدعی شد كه از باشگاه خواسته نامهای به او و مهدی هاشمینسب برای اداره ماليــات با اين مضمــون كه پولی دريافت نكردهانــد را تحويلــش دهند. با اين شــرايط بايد او را تنها ســرمربی مجانی ليگ شــانزدهم دانســت. بعد از او صمد مرفاوی بــا قراردادی 00٣ ميليونی ارزانترين ســرمربی ليگ بود كه در نهايت تيم او هم به ليگ يك ســقوط كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.