ساخت و ساز قطریها برای جام جهانی با قدرت ادامه دارد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«با وجود تنش ديپلماتيك بــه وجود آمده كه مانع از رســيدن كاميونها از عربســتان به قطر شــده و محمولههاي بــاري را در بنادر امارات زمينگير كرده است، ساخت و ســاز قطريها براي ميزباني از جام جهاني 2022 فوتبال ادامه دارد.» اين مقدمهاي اســت بر گــزارش بلومبــرگ كه به اتفاقهاي رخ داده براي قطر اينطور واكنش نشــان داده اســت: دولت قطر براي ميزبانــي از بزرگترين رويداد ورزشي جهان كه قرار است براي اولين بار در يك كشــور عربي برگزار شود، هفتهاي 500 ميليون دالر هزينه ميكند. حال آنكه همسايگان اين كشور به جاي كمك كردن به دوحــه، در حال ممانعت از رسيدن مصالح الزم- از ســيمان گرفته تا دستگيره در- به كشــوري هستند كه تالش دارد كار بزرگي را به سرانجام برساند. ميزباني جام جهاني 2022 از همان 7 ســال پيش كه به قطر ســپرده شد، موضوعي براي بحث و جدل بوده و اين بحثها همچنان ادامه دارد. اين در حالي اســت كه ثروتمندترين كشــور جهان از نظر ميزان درآمد ســرانه، تمام توانش را به كار گرفته و متعهد شــده كه 200 ميليارد دالر براي توســعه دستكم 8 ورزشــگاه جديد هزينه كند، يك سيستم مترو و قطار 35 ميليارد دالري ايجاد و يك شــهر جديد با ظرفيت 200 هزار نفر احــداث كند. قطر همچنين قصد دارد وسعت فرودگاه اصلي خود را براي پذيرش 53 ميليون مسافر در سال به دو برابر افزايش دهد. با وجود تنشهاي به وجود آمــده در خاورميانه كه عربســتان و امارات نقش اصلي آن را ايفا ميكنند، ساخت و ساز و آمادهسازي قطر براي ميزباني از جام جهاني فوتبال در ســال 2022 همچنان ادامه دارد. عربســتان، امارات، بحرين و مصر ارتباطات حمل و نقلــي با قطر را كه شــامل ارتباطات جادهاي قطر با تنها همســايه زمينياش- عربستان- ميشود، قطع و اين كشــور را به ايجاد بيثباتــي در منطقه متهم كردهاند. ادعايــي كه قطــر آن را رد كرده و بــدون توجه به كارشكني همســايههايش، براي به سرانجام رساندن پروژههاي ورزشياش تالش ميكند. اگر چه با تداوم وضعيت موجود، قطر بدترين قطع ارتباطات تجاري تاريــخ خــود را تجربه خواهد كرد اما شــركتهاي سعودي و اماراتي هم بايد انتظار زيان مالي را داشته باشند. به نظر ميرســد كــه منتفعان اقتصــادي اين تنش سياسي، ديگر همســايههاي قطر هستند كه ترجيح دادهاند وارد اين دعوا نشوند و از دور نظارهگر اوضاع باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.