پروين، تماشاگر تئاتر عبدي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

به دعوت اكبر عبدي بود كه اسطوره باشگاه پرسپوليس جمعه شــب به تئاتر رفت. هفته پيش اكبر عبدي در تماس تلفني با علــي پروين از او ميخواهد در نمايش «مش اكبر و دختراش» شــركت كند: «شما ورزشكار ملي هســتيد و من هم كاري به رنگها ندارم چون ميدانم حتي استقالليها هم شما را دوست دارند. شما كه هميشــه در كارهاي خير شركت ميكنيد و به فكر مردم هستيد و شخصيتي ملي داريد، براي ما افتخار بزرگي است كه به تماشاي نمايشمان بياييد.» پروين به همراه پسرش محمد در تئاتر حاضر ميشــود و پس از پايان نمايش وقتي با عبدي ديدار ميكند، از او براي حضور در ورزشــگاه و تماشاي بازي تيمملي مقابل ازبكســتان دعوت به عمل ميآورد. پاسخ اكبــر عبدي اما به اين دعوت اما يك عذرخواهي اســت: «من خيلي فوتبالي هستم و واقعا روي تيمملي تعصب دارم اما به اين دليل كه چند شب نمايش دارم، نميتوانم به ورزشگاه بيايم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.