پرسپولیس ماند و حوضش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آن روزي كه ســروش رفيعــي را از تراكتور گرفتند بايد قرارداد دو ســاله ميبســتند كه امروز دلشــان نلرزد! خبر آمده رفيعي به يك تيم قطري ملحق شده. اصال چه كار داريم كه خبر درســت است يا نه! مگر همين 6 ماه قبل نيامد؟ چرا ســفت و سخت مقابلش نايســتاديد؟ چرا در مذاكرات براي قرارداد طوالني مدت پافشاري نكرديد؟ بازيكــن 6 ماهه به چه دردتان ميخورد؟ آمد و در آسيا ديده شــد و حاال هم دارد ميرود فرنگستان! پرسپوليس هم ميماند و حوضش!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.