رفیق بي کلك

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

خبــر آمده كه حســن آقــا زمانــي ممنوع المصاحبه شــده! افاقه نميكند! حسن آقا تا وقتي خودش تيم را در اختيار نگيرد، خودش مربي و بازيكن نگيــرد و خودش تركيب تيم را نچينــد و روي نيمكت ننشــيند و بازيكن تعويض نكند كوتاه بيا نيســت كه نيست! بعد هم چرا ممنــوع المصاحبه؟ مگر مجبوريد به زور نگهــش داريد؟ حاال با يــك آقايي رفيق است كه رفيق اســت! چه ربطي دارد! ببينيد آن آقا رفيق قابل تحملتر ندارد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.