يك - هيچ لذتبخش

Iran Varzeshi - - صفحه اول - آرمن ساروخانيان ‪Armen Saroukhanian‬

ورزشگاه آزادي 12 ســال قبل میزبان بازي ایران و بحرین بود. مثل همه بازيهاي مهم ســکوهاي ورزشگاه خیلي زود پر شد. حدود یك ســاعت مانده به بازي در ورزشگاه بودیم. به خاطر حضور رییسجمهوري وقت مســیر رفتن به جایگاه کمي زودتر بســته شد و با اینکه آي دي کارت داشتیم، مجبور شــدیم در طبقه دوم بنشینیم. ضلع جنوبي ورزشگاه، درست پشــت دروازهاي که محمد نصرتي با ضربه ســر گل پیروزي و صعود را زد. چهار ســال بعد از شکســت تلخ در منامه، صعود مقابل بحرین لذت خیلي بیشتري داشت. یك هیچ را معموال برد خفیف مينامند، ولي ایــن برد با حداقل گل براي فوتبال ایران یــك برد عادي نبود. این یك هیچ لذتبخش، معناي بازگشت به جام جهاني بعد از 28 سال را ميداد.

چهار ســال قبل براي آخرین بازي مرحله مقدماتي باید به کره جنوبي ميرفتیم. میزبان صعودش تقریبا قطعي بود، ولي به خاطر شکســت در بازي رفت و حاشیههاي آن انگیزه باالیي براي انتقام داشت. سرمربي کره قبل از بازي گفته بود که ميخواهد ایران را شکست دهد، چون ترجیح ميدهد ازبکستان به جام جهاني برسد. کیروش از این حرفهاي خصمانه براي انگیزه دادن به بازیکنانش اســتفاده کرد و یازده جنگجو را به آوردگاه اولســان فرستاد. تیم ملي تحت فشــار زیادي بود، ولي در نیمه دوم گوچي از تك فرصتي که داشت هوشمندانه استفاده کرد و گل صعود را زد. برد پرگل ازبکســتان در بازي همزمان ميتوانست ما را به پليآف بفرستد، ولي بــا همین گل صعود کردیم و چیزي نمانده بود کره مغرور بــه پليآف برود. این برد یك بر صفر، هرچند کیلومترها دورتر از ورزشــگاه آزادي و تماشاگران به دست آمد، ولي لذتش کمتر از برد مقابل بحرین نبود. هیجان صعود مقابل حریفي سختتر و دور از خانه وصفنشدني بود.

تیم ملي براي رسیدن به روســیه سه امتیاز ميخواهد و بازي امشب مقابل ازبکستان در ورزشگاه آزادي بهترین فرصت است براي جشن صعود. دوست داریم این بار زودتر از دیگران صعود کنیم؛ بدون اضطراب و دلواپســي روز آخر. هیچکس دوست ندارد براي صعود منتظر 90 دقیقه سخت در کره و بازي حساس روز آخر مقابل سوریه باشد. امشب یك برد خفیف هم کفایت ميکند. یکي از آن «یك هیچ»ها که ميتواند در خاطره فوتباليمان حك شود. یك گل براي جشني 80 میلیون نفري.

ازبکستان براي ما حریف سرسختي بوده. آنها آخرین بار توانستند در ورزشگاه آزادي به سه امتیاز برسند. تیم کیروش اما این شکست را جبران کرده. دو سال قبل در بازي دوستانه و سال قبل در بازي رفت همین مسابقات. دو بار در تاشکند، دو بار یك بر صفر. چرا براي سومین بار نتوانیم ازبكها را یك بر صفر ببریم؟ کیروش تیمي ســاخته که تخصصش بردهاي یك بر صفر است. چهار برد قبلي تیم ملي در مقدماتي جام جهاني با همین نتیجه بوده. امشب هم از کیروش و شاگردانش چیز زیادي نميخواهیم. یك گل از آنها ما را بس.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.