اينفانتينو: جام جهاني 2022 در قطر برگزار خواهد شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

رییس فدراسیون جهاني فوتبال(فیفا) از میزباني قطر در جام جهاني 2022 حمایــت همه جانبه کرد و برگزاري این رویداد در دوحه را قطعي دانســت. جاني اینفانتینو، رییس فدراســیون جهاني فوتبال (فیفا) پس از درخواســتهاي پیاپي چند کشــور عربي به گرفتــن میزباني جام جهانــي 2022 از قطر به ایــن اخبار واکنش نشــان داد و از قطر حمایت همه جانبه کرد. اینفانتینو در مصاحبه با روزنامه لو ماتان سوییس ميگوید: «وضعیت موجود در منطقه حاشــیه خلیج فارس هرگز میزباني قطر براي جام جهاني 2022 را تهدید نميکند و این رویــداد بزرگ پس از 5 ســال در دوحه برگزار خواهد شــد. امور تا آن موقع به وضعیت عادي برخواهد گشت.» او حرفهایش را اینطور ادامه ميدهد: «اکنون یك بحران سیاســي در منطقه حاشــیه خلیجفارس رخ داده است و من مطمئن هستم که به زودي امور به حالت عادي خود برخواهد گشــت. جــام جهاني 2022 در قطر برگزار خواهد شــد و خانواده فوتبال باید در حل این بحران مشــارکت کند و ما اصال تردیدي در برگزاری این رویداد در قطر نداریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.