دعوت ايران-بهازبكستان،ساعت 21:15 جشنصعود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي امشب جشن صعود ميگيرد، به شرطي كه هواداران راهي ورزشگاه آزادي شوند، يكدل و يكپارچه ايران را تشويق كنند و بازيكنان نيز تمام انرژي خود را براي موفقيت و كسب سه امتياز صرف كنند. امشب و حول و حوش ساعت 32، ميتواند دقايقي جذاب را براي بازيكنان، كادر فني و هواداران تيم ملي ايران رقم بزند. منتظر ساعت 23 هستيم. براي آغاز يك جشن باشكوه و دومين صعود متوالي به جام جهاني. شما هم همراه باشيد. همراه يك جشن سراسري و لحظاتي شيرين براي فوتبال ايران. دوشــنبه ،1396/3/22 مرحله مقدماتي جام جهاني ،2018 ورزشگاه آزادي ساعت 21:15 داور: احمد ابوبكر (عمان) كمكها: حامد ســليمان و ابوبكر سليم (عمان)

با ســابقهاي كــه فوتبال ايران در مســير مقدماتــي جــام جهاني داشــته، شــايد براي خيليها صعود به اين مســابقات كافي باشد و ديگر برايشان اهميت نداشته باشد تيم ملي در گروهش اول شــود يا دوم اما يكي در تيم ملي هست كه براي او اين مساله واقعا فرق ميكند؛ كارلوس كيروش. ســرمربي تيم ملي به هيچ وجه دوســت ندارد تيم ملي ايران بهعنوان تيم دوم از گروهش به جام جهاني برسد، مخصوصا اگر جنگ با حريف مستقيم حيثيتي باشد؛ مثال وقتي پاي كره جنوبي در ميان باشد!

اين روزها همه تصور ميكنند اگر تيم ملي ايران ازبكستان را شكست دهد و به جام جهاني برسد، كيروش دو بازي آخر را جدي نميگيرد و از تمام داشتههايش استفاده نميكند.

هميشــه در فوتبال ايــران همينطور بوده اســت و وقتي تيــم به يك موفقيت رســيده، بازيهاي بعدي شــكل فرماليته گرفته اســت. كيروش اما به شــاگردانش گفتــه تا پايان راه مقدماتي جام جهاني بايد با تمام وجود مبارزه كنند و بهعنوان تيم اول از گروه خود باال بروند.

حاال اما بازي با ازبكســتان اســت و نه دو بازي پاياني مقابل ســوريه و كره جنوبي. ايران براي موفقيت در اين بــازي روزها و هفتههاي بســياري را تالش كرده و به اين نقطه رسيده. نقطه پاياني در مسير پر پيچ و خم صعود. ايران ميتواند پس از پايان بازي امشب جاودانه شود. جاودانه از اين حيث كه براي نخستين بار در دو جام جهاني متوالي حضور خواهد داشت.

كــيروش بــراي شكســت ازبكســتان برنامههــاي ويژهاي در ســر دارد. او شــناخت فوقالعادهاي از بازيكنان ازبكستان دارد و البته تمام ابزارهاي موفقيت را در تيم ملي ايران كنار هــم قرار داده تا بتواند دومين افتخار خود را به دست بياورد. كيروش تيمي در اختيار دارد كه بــه همين راحتيها گل نميخــورد و البته در خط حمله هم خطرناك اســت. او با استفاده از هميــن حربه صدر جدول را در اختيار گرفته و به دنبال شكســت ازبكستان است تا راهي جام جهاني شود.

ايران تمامي ستارههاي خود را در اختيار دارد اما ازبكســتان دو بازيكــن مهم خود را در اختيار نخواهد داشــت. ويتالي دنيسوف و مراد بيكمائف دو ســتاره ازبكها هستند كه نميتواننــد مقابل ايران بــازي كنند. ويتالي دنيســوف بازيكن تيم لكوموتيو مســكو يكي از نفراتي اســت كه نميتواند در اين بازي به ميدان برود. او كه در ديدار پاياني جام حذفي روســيه حضور داشــت در همان ديدار دچار مصدوميت شد و با پاي مصدوم جام قهرماني را باالي سر برد. دنيســوف يكي از بازيكناني اســت كه حضور موفقي در ليگ روسيه دارد و البته نقشــي كليدي در تيم ملي ازبكستان. مراد بيكمائف مهاجم تيم لكوموتيو تاشــكند نيز يكي از بازيكنان غايب بازي با ايران خواهد بود. او در ديدار دوســتانه برابر تايلند از ناحيه كشــاله ران دچار مصدوميت شده و نميتواند برابر ايران حضور داشــته باشد. بيكمائف كه در ديدار برابر اســتقالل تهران موفق شد گل بزند، با پنج گل زده يكــي از بهترين گلزنان ليگ قهرمانان آســيا محســوب ميشود. اين دو ســتاره در تركيب ازبكستان نيستند و اين ميتوانــد خبر خوبي براي كادر فني تيم ملي ايران باشد.

تيم ملي امشــب جشــن صعود ميگيرد، به شــرطي كه هواداران راهي ورزشــگاه آزادي شــوند، يكدل و يكپارچه ايران را تشويق كنند و بازيكنان نيز تمام انرژي خود را براي موفقيت و كسب ســه امتياز صرف كنند. امشب و حول و حوش ســاعت 32، ميتواند دقايقي جذاب را براي بازيكنان، كادر فنــي و هواداران تيم ملي ايران رقم بزند. منتظر ساعت 23 هستيم. براي آغاز يك جشــن باشكوه و دومين صعود متوالي به جام جهاني.

طلسم خانگي مقابل ازبكستان

ديدار تيم ملي با ازبكســتان، هشــتمين رويارويــي ايران و ازبك هاســت. هشــتمين دوئل اما دومين بازي دو تيم در ايران اســت به ميزباني ورزشگاه آزادي. تيم ملي در بازيهاي خانگي برابر ازبكســتان يك طلسم ويژه دارد: بدون برد و بــدون زدن حتي يك گل. در تنها ديدار قبلي دو تيم به ميزباني ورزشگاه آزادي، ازبكها با يك گل برنده شــدند و به خانه شان برگشــتند. اين گل تنها گلي بود كه بازيكنان ازبكستان وارد دروازه تيم ملي كردهاند.

تيم ملي امشب جشن صعود ميگيرد. امشب و حول و حوش ساعت 32، ميتواند دقايقي جذاب را براي بازيكنان، كادر فني و هواداران تيم ملي ايران رقم بزند. منتظر ساعت 23 هستيم. براي آغاز يك جشن باشكوه و دومين صعود متوالي به جام جهاني.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.