شجاعي بعد از بازي تيم ملي تصميم ميگيرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سايت اسپورت ۴2 يونان خبر داد كه مهاجم مليپوش كشــورمان توافقات اوليه را با پاناتينايكــوس انجام داده است و بعد از اتمام اردوي تيم ملي ايران تصميم نهايياش را ميگيرد. ســايت اسپورت ۴2 يونان در اين باره نوشت: «انتقال مســعود شــجاعي، بازيكن ايراني پانيونيوس به پاناتينايكوس ممكن است اما هنوز هم برخــي از جزييات درباره اين موضــوع پنهان است. نگراني اصلي اين انتقال نيكوالس ليبروپولوس، مدير فني باشــگاه پاناتينايكوس اســت كه از انتقال بازيكن ايــران رضايــت نــدارد. شــجاعي ميتواند به همراه پاناتينايكوس آخرين رقابت رو به جلو خود را تجربه كند. مارينيــوس اوزونيديــس، سرمربي پاناتينايكوس به او اعتمــاد دارد و ميخواهد با او كار كند. بازيكن 33 ساله ايرانــي اكنــون پرونده اين موضوع را بســته است و به اردوي تيم ملي ايران ملحق شده است. او پس از بازگشت از اردوي تيــم ملــي درباره آينــدهاش تصميــم خواهد گرفت. شجاعي با اوزونيديس، ســرمربي پاناتينايكــوس صحبت كــرده اســت و به توافق رســيده است. اين در حالي اســت كه ليبروپولوس مدير فني باشــگاه نيز با او تماس داشته است تا از لحاظ اقتصادي مبلغ قــرارداد را كاهش دهد.» مسعود شجاعي بازيكن فوتبال و لژيونر ارزنده كشورمان چند سالي است كه در فوتبــال حرفهاي فعاليت ميكند و همواره مورد توجه كارلوس كيروش ســرمربي تيم ملي هم بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.