شب سختي در پيش داریم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عادل احمداف كاپيتان اول ازبكســتان بهعنوان گرانترين بازيكن تاريخ اين كشــور در آســتانه مصاف حســاس اين تيم با ايران در روز هشــتم مقدماتي جام جهاني ،2018 با اشــاره به روحيه خوب حاكم بــر اعضاي تيم ملي ازبكســتان، جدال با ايران را يكي از ســختترين بازيهاي ممكن قلمداد كرده و ميگويد: «ميدانيم چه شــب سختي در ورزشــگاه آزادي پيش رو داريم اما اين بازي براي ما اهميت بسيار زيادي دارد چون نتيجه آن تاثير مستقيمي در سرنوشت صعود از گروه دارد به همين خاطر با آمادگي باال گام به مصاف با تيم قدرتمند ايران ميگذاريم.

مردم فوتبالدوست ازبكستان سالها در انتظار حضور تيم ملي در مسابقاتي مثل جام جهاني هستند به همين خاطر اين انتظار وظيفهاي كه روي دوش مليپوشــان قرار داده را ســنگينتر ميكند. ما در ادوار گذشته تا يك قدمي حضور در اين مسابقات رفتيم اما نتوانستيم گامهاي پاياني را محكم برداريم ولي اين بار بايد از فرصتي كه پيش رو داريم به بهترين نحو بهره ببريم.»

كاپيتــان هشــت ميليــون يورويــي ازبكســتان كه با انتقال به شــانگهاي چين بعد از ســالها فوتبال روسيه را ترك كرد از اين انتقال بهعنــوان يكي از چالشهاي بــزرگ خــود در فوتبال نام بــرد و تنها به يك جمله بسنده كرد: «نه، نميشد به اين پيشنهاد پاســخ منفي داد به همين خاطر گام به چالش هيجانانگيزی گذاشتم.»

ســتاره ازبكها در گفتوگو با ســايت فدراســيون فوتبال آسيا حرفهايی هم در باره نحوه رشــد و پيشــرفت فوتبال ازبكستان بعد از استقالل از شوروي ســابق، حضور در پاختاكور، دريافت پيشنهاد از ليگهاي معتبر اروپايي ...و زده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.