حاج رضایي: مهم تيم ملي است نه رفتار كيروش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امير حاجرضايي درخصوص شرايط تيم ملي در آستانه بازي با ازبكستان و اينكــه خيليها صعود ايران را قطعي ميداننــد، اينطور حرف ميزند: «از نظر من صعود ايران هرگز قطعي نشده و ما بايد ازبكستان را شكست دهيم. قبل از موفقيت نبايد جشــن گرفت و در فوتبال ممكن است يك شادي در يك لحظه تبديل به تراژدي شــود و البتــه عكس اين قضيه هم وجود دارد. اگــر صعود ايران به جام جهاني را از حاال قطعي بدانيم مرتكب يك اشــتباه بزرگ شدهايم.»

حاجرضايي حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «يادمان باشــد كه تنها راه ازبكستان براي صعود به جام جهاني و باال رفتن شانس اين تيم، شكست دادن ايران در تهران است. اگر آنها ببازند احتماال بايد به پليآف فكر كنند و براي پيروزي در اين بازي انگيزه زيادي دارند تا بهصورت مستقيم به جام جهاني بروند.»

او دربــاره انتقادهــاي صــورت گرفته از كارلــوس كيروش مبنــي بر كنار گذاشــتن دستياران ايراني، محدود كردن فضاي رسانهاي تيم ملي و برخي مسائل ديگر حرفهايي دارد: «من انتقادهــا را بهصورت دقيــق نخواندهام، ولي كيروش قبال هم در مورد برخي مســائل كدهايــي را به ما داده بود. او قبال هم از فضاي رســانهاي و جغرافيايــي ايــران در بازيهاي حساس دور شد و اين موضوع جديدي نيست. بــه هر حال االن مهم اين اســت كه ما بتوانيم ازبكســتان را ببريم و به جام جهاني صعود كنيم. من با نقد منصفانه موافق هســتم و اين ميتواند به تيم ملي كمك كند، هرچند كه ادبيات سخيف در دايره نقد قرار نميگيرد. در انتقاد كردن هميشــه بايد زمان و شرايط را هم در نظر گرفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.