آزمون و طارمي زوج خط حمله

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كارلــوس كيروش كــه اهميت باالي بازي با ازبكســتان را ميدانــد، جديتر از هميشه كارهاي تيم ملي را پيگيري ميكند و بــا اســتفاده از فرصت باقيمانــده تا اين مسابقه مهم ســعي دارد در بهترين شرايط بازيكنان را به زمين بفرستد و آنها را آماده رويارويي در ديدار سرنوشتساز براي صعود به جام جهاني كند.

كيروش در هفت بازي گذشته مرحله مقدماتــي جام جهاني تنها در دو مســابقه رفت و برگشت مقابل قطر به طور همزمان از سردار آزمون و مهدي طارمي در تركيب اوليه بهره برده ولي اينطور كه در تمرينات اخير به نظر ميرسد و اينكه كيروش نشان داده بارها آزمــون و طارمي را در كنار هم قــرار ميدهد، اين احتمــال وجود دارد در بازي برابر ازبكستان نيز اين دو بازيكن جزو 11 مرد ابتدايي باشند.

طارمي دو بار در دو مســابقه قبل برابر قطر و چيــن و همچنين آزمون مقابل كره جنوبي با ضربات پا دروازه حريفان ايران را باز كردند اما امكان دارد كيروش با تمرينات مداومي كه روي ارســال از جناحين داشته قصد دارد روي سانترها نيز به نتيجه برسد و بارهــا تركيب اين دو مهاجــم را در كنار هم امتحان كرده است. كيروش در تمرين ديروز تيم ملي روي نحوه ايســتادن آزمون و طارمــي در محوطه و در زمان ارســال از كنارههاي زمين نيز حساسيت نشان ميداد تا ايــن دو مهاجم به شــكل صحيح آماده سرزني باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.