جباروف: باید خوب انرژي بگذاریم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرور جبــاروف، هافبــك تيــم ملي ازبكســتان در باره بازي تيم ملي كشــورش مقابــل تيم ملي كشــورمان ميگويد: «همه چيز شــفاف اســت، ما نياز به برد داريم. 3 بازي پيش رو داريم كه اگر در آنها به پيروزي نرسيم مجبور ميشــويم به پلي آف برويم يا حتي شــانس صعود را از دست خواهيم داد. برد ما مقابل ايران در ورزشگاه آزادي در سال 2014 اعتمــاد به نفس ما را در اين بازي باال ميبرد. اين پيروزي نشــان داد كه ما توانايي برد هر تيمي را در خارج از خانه داريم. بر اين باور هستيم كه ميتوانيم ايران قدرتمندترين تيم آســيا را شكســت دهيم و آن برد ما در ســال 2014 اعتماد به نفس مــا را باال برده اســت.» بازيكن فصل گذشته ســپاهان كه همين نيمفصل ابتدا با استقالل قرارداد بست و ســپس به صورت قرضي پيراهن سپاهان را پوشيد از فوتبال ايران شناخت كاملي دارد. او در ايــن باره حرفهايي دارد: «ما بايد از تمام توان خود در اين بازي استفاده كنيم. در بازي مقابل ايران نه يك بازيكن، نه 2 بازيكن و نه 8 بازيكن بلكه تمام 11 بازيكن بايد در ميدان تالش كنند و براي كســب نتيجه خوب تمام انرژي خود را بگذارند.» هنوز وضعيت حضور اين بازيكن ازبكستاني براي فصل آينده ليگ برتر كشــورمان مشخص نيســت و همچنان گمانه زنيهايي دراينباره وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.