ذوالفقارنسب: یك بار در تهران به ازبكها باختيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بيژن ذوالفقار نسب در مورد بازي ايران و ازبكستان اينطور حرف ميزند: «در جدول اين گروه سه تيم شانس صعود به جام جهاني را دارند كه شانس ايران نســبت به كره و ازبكستان بيشتر اســت. بازي ايران و ازبكستان براي حريف ازبك بســيار حياتي است. ازبكستان يك بازي تداركاتي با تيم تايلند انجام داده و ما هم در يك بازي دوســتانه به مصاف تيم درجه دو اروپا يعني مونته نگرو رفتيم كه پيروز شــديم و بازي خوبي هم انجام داديم. امروز هم در تهران ميزبان ازبكستان هستيم و اگر بازيكنان تمركز خوبي داشته باشند و بتوانند تواناييهاي هميشگيشان را بروز دهند شانس بااليي براي پيروزي در اين بازي داريم. البته نتيجه مســاوي هم ميتواند تيم ملي را به اهدافش برساند.»

مربي اسبق تيم ملي اشــارهاي به شرايط تيم ازبكستان دارد: «همواره مقابل ازبكها مشــكل داشــتيم درواقع ميتوان گفت نوع بازي ما با سبك بازي ازبكســتان همخواني ندارد. در دوره گذشته هم در تهران به ازبكستان باختيــم اميدوارم تيــم ملي بتواند با پيروزي مقابل ازبكســتان براي اولين بــار دو هفته قبل از پايان مســابقات مقدماتي صعود خود را به جام جهاني قطعــي كند.» او در مورد ركورد نباختــن و گل نخوردن تيم ملي معتقد اســت: «اين يك امتياز مثبت براي تيم ملي اســت و نشان ميدهد كه تيم ملي ســاختار منظمي در سطح خودش دارد و آمار قابل تحسيني است كه در اين سطح از مسابقات تيم ملي بدون گل خورده و باخت در صدر جدول قــرار دارد.» ذوالفقار نســب در مورد اينكه فيفا از ايران خواســتار تضمين امنيت شده است، ميگويد: «كشورهاي حوزه خليج فارس در كنفدراسيون فوتبال آسيا كرســيهايي دارند و گاهي شيطنت ميكنند اما با ديپلماسي وزارت خارجه ميتوانيم ثابت كنيم كه امنيت كامل در ايران برقرار است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.