انگليس گل خورد، ایران ركورددار ماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شنبه شب و در مرحله انتخابي جام جهاني روســيه در قاره اروپا چند ديدار برگزار شــد كه در يكي از اين ديدارها انگليس برابر اسكاتلند قرار گرفت.

ســه شــير در حالي بــه مصاف اســكاتلند رفت كــه در بازيهاي قبلي دروازهاش را بسته نگه داشته بود.

با اين حال شــاگردان ساوت گيت دو بار دروازه خود را باز شــده ديدند تا ركورد گل نخوردن در اين رقابتها را از دست بدهند.

بــه اين ترتيب در حال حاضر تيم ملي فوتبال ايران تنها تيمي اســت كه در انتخابي جام جهاني 2018 روســيه گل نخورده و در تمام اين بازيها دروازه خود را بسته نگه داشته است.

در رقابتهــاي دور نهايي انتخابي جــام جهاني در قــاره آســيا، ايران 7 ديدار را انجام داده كه تاكنون تيمهاي آسيايي از زدن گل به آن عاجز بودهاند.

6 بــار عليرضــا بيرانوند و يك بار سوشــا مكاني در اين ديدارها براي تيم ملي فوتبال ايران به ميدان رفتهاند.

در صورتي كه مليپوشــان ايران در ايــن بازي هم دروازه خود را بســته نگه دارنــد و در دو بازي بعــدي برابر كره جنوبي و ســوريه نيز گلي دريافت نكنند، يك ركــورد فوقالعاده در تاريخ رقابتهــاي انتخابي جــام جهاني ثبت خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.