فنوني زاده: سروش اشتباه كرد كه رفت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مرتضــي فنونــي زاده مدافــع ســابق پرســپوليس دربــاره جدايــي رفيعــي ميگويد:«هميشــه گفتــهام هر كســي به پرســپوليس ميآيــد بايد دلي باشــد مثل بازيكنــان دهــه 60 و اوايــل دهــه 70 كه پرســپوليس را با قلب و روحشــان دوســت داشتند. فكر ميكنم سروش از تيم قطري 2 ميليارد ميگيرد اما يك ميليارد پرســپوليس به 2 ميليارد تيم ته جدولي قطر شــرف دارد. به نظر من كار ســروش اشــتباه بود. من او را خيلي دوست داشــتم هم از نظر فني هم اخالقي و ميگفتم ميتواند علي كريمي دوم پرسپوليس باشد اما اشتباه كرد.» فنوني زاده ادامه ميدهد: «فكر ميكنم ســروش با 4-5 سال بازي در ليگ برتر در مضيقه مالي نبود و نبايد ايــن كار را ميكرد چون ما بازيهاي آسيايی را در پيش داريم و او يكي از بهترين مهرههــاي ما بــود. كاش او هم مثل طارمي، مســلمان و كمال ميماند. اينها نفرات اصلي تيم هســتند و هر كدام شان حكم سه نفر را دارند.» وي درباره نقل و انتقاالت هم ميگويد: «فكــر ميكنم با توجه بــه جذب خليل زاده پرسپوليس ديگر مدافع نميخواهد و با توجه به نفراتي كه در تيــم ماندهاند برانكو چالش بزرگي براي تركيب خط دفاعي خواهد داشت هر چند او حرفهاي است و بازيها را بين اين نفرات تقسيم ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.