گاليه پيشكسوتان پرسپوليس بعد از حذف

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شنبه شب تيم فوتبال پيشكسوتان پرســپوليس با شكســت 3 بر 2 مقابل پاراگ از جام ســتارهها حذف شد. تيم پيشكســوتان پرســپوليس در اين بازي مقابل ياران عادل فردوسي پور با نتيجه 3 بر 2 شكست خورد و با وجود پيروزي در بــازي قبل از دور رقابتها كنار رفت. البته اين اتفاق در شــرايطي رخ داد كه بعد از بــرد 4 بر 3 پرســپوليس مقابل اســتقالل در شــب اول بازيها، برگزار كنندگان مســابقات پرســپوليس را به خاطر اســتفاده از بازيكن زير 35 سال 3 بــر صفر بازنده كردنــد تا از اين گروه تيمهاي پــاراگ و اســتقالل به مرحله بعد صعود كنند. در بازي شــنبه شــب انتظــاري و حاللــي براي پرســپوليس گل زدند اما به خاطــر كمبود بازيكن و شرايط بد داوري پرسپوليس اين مسابقه را واگذار كرد تا موفق به صعود نشــود. بعد از اين بازي اسماعيل حاللی بشدت از شــرايط داوري ناراضي بود و جباري و رياضتــي سرپرســت و بازيكــن تيم پرســپوليس هم از غيبت برخي نفرات مثل محمدرضا مهماندوســت كه براي اين بازي در محل مســابقه حاضر نشده بودند، گاليه ميكردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.