ابهام درباره انتقال رفيعي؛ بيخبري رسانه اي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در شــرايطي كه به نظر ميرســيد، ديروز ســروش رفيعي بــا تيم جديدش الخور قــرارداد ببندد و اين قــرارداد به صــورت رســمي در رســانههاي قطري منتشر شود اما اين اتفاق رخ نداد. جالب اينكــه در اين بيخبري از نهايي شــدن قرارداد يا عكس اين مساله، خود سروش هم در دسترس نبود و اصال مشخص نبود او در ايــران حضور دارد يا در قطر. به هر حال رفيعي كه در تيم قهرمان ايران بازي ميكــرد، در صورت حضــور در الخور به باشگاهي ميرود كه آخرين تيم بازمانده ليــگ ســتارگان قطر اســت، تصميمي كه بــا انتقاد هواداران خود ســروش در رســانههاي اجتماعي نيز مواجه شــده است. سروش در صفحه اينستاگرام خود هم اطالع رســاني نكرد تا ابهامها درباره او و قراردادش ســرجاي خود باقي بماند. جالــب اينكه روزنامه الوطن در شــماره ديروز خود به نقل از رسانههاي ايراني، بر حضور ســروش رفيعي در تيم الخور قطر تاكيد كرد. در اين خبر آمده بود رفيعي از بهترين بازيكنان پرسپوليس در اين فصل بود كه در 14 بازي موفق شــد 4 گل به ثمر برســاند. در بخشــي از خبر روزنامه الوطن آمده اســت: پرسپوليس قراردادي دو ساله را با سيامك نعمتي هافبك وسط پيكان امضا كرده است كه اين خود دليلي بر نزديك بودن سروش رفيعي به باشگاه الخور قطر است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.