برد پرگل نونهاالن

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بنابر اعالم فرامرز ســلطاني ســرمربي تيم نونهاالن، سرخپوشــان در بازي با صبا كه در زمين چمران انجام شــد، به پيروزي 14 بر صفر دست پيدا كردند. در اين بازي، خدمتگزار، مرزبان، ســيدي، حسيني پناه، مالمير و دخايي هر كدام دو گل و يوسفزاده و قديمي هر كدام يك گل به ثمر رساندند. نونهاالن پرسپوليس همچنين پيش از اين بازي، برابر تيم دسته اولي نوجوانان آپادانا و در ورزشگاه شهيدان اسماعيلي به تساوي 4 بر 4 دست پيدا كردند. در اين بازي، قاسمي 2( گل) و اســالمي و يوسفزاده (يك گل) به ثمر رساندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.