سفر به تركيه به جاي روسيه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آغاز اردوي برون مرزي جوانان واليبال

تيم ملي واليبال جوانان ايران به دعوت فدراسيون تركيه و براي برگزاري 4 ديدار تداركاتي راهي اين كشور شد.

تيــم ملي واليبال جوانان ايران كه خود را بــراي حضوري قدرتمند در رقابتهاي قهرماني جوانان جهان آماده ميكند به دعوت رســمي فدراسيون واليبال تركيه راهي اين كشــور شــد. پيش از اين قرار بود شاگردان بهروز عطايي اردويي را در كشــور روسيه داشته باشند اما مسووالن كشور ميزبان اعام كردند كه صدور رواديد در مدت زمان كم باقي مانده امكان پذير نيست و بــه همين دليل جوانان ايران كه با دعوت فدراســيون تركيه روبهرو بودند راهي اين كشور شدند.

همچنين حضور در مســابقات 4 جانبه ايتاليا با حضور تيمهاي ميزبان، ايران، آرژانتين و چين هم با تصميم كادر فني و به دليل همگروهي ايران با ايتاليا و آرژانتين لغو شد.

بهــروز عطايي و شــاگردانش كه در آنكارا اقامت دارند در مدت حضور خود در اين شــهر 4 ديدار تداركاتي با تيــم جوانان تركيه برگزار خواهنــد كرد. مليپوشــان جــوان ايران طبق برنامه قرار است صبحها كار با وزنه انجام داده و عصرها در ديدار تداركاتي به مصاف تيم جوانان تركيه بروند.

حريف ايران هــم در محل كمپ تيمهاي ملي اين كشور يعني همان جايي كه مليپوشان ايران مشغول تمرين هستند، خود را براي حضور در مسابقات قهرماني جهان آماده ميكند.

تيــم جوانان تركيــه به همــراه تيمهاي چك، ايتاليا، لهســتان، روســيه و اوكراين يكي از شــش تيم اروپايي حاضر در مســابقات قهرماني جوانان جهان است كه هدايت آن برعهده علي كاظم هدايت اوغلو است. تركيه در گروه دوم رقابتهاي قهرماني جهان با تيمهاي روســيه، آمريكا و كوبا همگروه است. اين تيم با توجه به جايگاهش در رده بندي فدراســيون جهاني كه اول ژانويه 7۱۰2 اعام شد توانست به قهرماني جهان راه پيدا كند، اين در حالي اســت كه تيم ايران بهعنوان نايب قهرمان آســيا به همراه چين (قهرمان آسيا) به اين مسابقات رسيد. واليباليستهاي جوان ايران پيش از اين در راه آمادهســازي خود با تيمهاي اميد و نوجوانان ايران هم روبهرو شــده بودند كه در هر دو مســابقه توانستند حريف خود را شكست دهند. ديدارهاي ايران در رقابتهاي جهاني از دوم تير در جمهوري چك آغاز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.