تابش: حضور بانوان در استاديوم بايد هدايت شده باشد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييــس فراكســيون ورزش مجلــس شــوراي اســامي بــا اشــاره بــه اختصــاص ۰۰۳ صندلــي به بانوان در مســابقات تيم ملــي واليبال كشــورمان در ليگ جهانــي ميگويد حضور زنان در ورزشــگاه تا حصــول نتيجه نهايي و بــراي تداوم ايــن حركت بايد به شــكل هدايت شده باشــد. محمدرضــا تابش در اين بــاره ميگويد: «وقتي به هر دليلي ســدي بــراي حضور بانوان در ورزشگاه ايجاد شــده نميتوان به يكباره اين سد را شكســت. البته من حضور گزينشي بانوان در ورزشــگاه را نميپسندم اما حضور آنها بايد به نحوي مديريت شــود كه فضاي اخاقي و شرعي حاكم بر ورزشگاهها مهيا شــود و كاري كه آغاز كردهايم را پس نزند تا خدايي نكرده در تداوم اين امر مديريتي ناكام نمانيــم. بلكه بايد اين حضور هدايت شده باشــد تا به نتيجه نهايي دست پيدا كنيم.»

او ادامــه ميدهــد: «حضور در ورزشــگاه حق طبيعي و انســاني است و نميتوان تفاوت و تبعيضي بيــن زنان و مــردان قايل شــد. ضمن اينكه اين امر مغايرتی بــا ضوابط قانوني و شرعي ندارد و اصل سوم قانون اساسي هم بر حقوق همهجانبه افراد اعم از زن و مرد تاكيد دارد. حكومت هم مكلف اســت حقوق شــهروندي را ادا كند و اســتثنايي در اين زمينه قايل نشده است.»

نماينده مــردم اردكان در مجلــس با بيان اينكه حضور زنان در ورزشــگاه مغايرتي با شرع و قانون ندارد ادامه ميدهد: «البته موازين شــرعي و اخاقي بايد در ورزشــگاهها رعايت شــود كه اين بيشــتر به اقدامات مديريتي مديران و دست اندركاران امر و همچنين همراهي افرادي كه در ورزشگاه حضور پيدا ميكنند مربوط است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.