دليل باخت از ديد بازيكنان: قوای جسمانی تحليل رفت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســعيد معروف پس از شكست تيم ملــي واليبال ايــران مقابل صربســتان گفت: «بدترين شكست ما در آزادي بود. صربستانيها كاما با برنامه بودند و وقتي خوب ســرويس نزنيــد نميتوانيد ادامه دهيد و نمايش خوبي داشته باشيد.»

او ادامــه داد: «بــازي يك طرف برد و يك طرف باخــت دارد. هواداران خوب حمايــت كردنــد و اميدوارم فــردا بازي خوبي را ادامه دهيم.» فرهاد ســالافزون ديگر پاســور ايران نيز درباره اين باخت گفت: «بازي ســختي بود و بعد از اينكه شب گذشــته مســابقه ما تا ساعت يك بامداد طول كشــيد. كمي از لحاظ قواي بدني تحليــل رفتيم.» او همچنين گفت: «ما نتوانســتيم بازي قابــل قبولي ارائه كنيــم و اين را هــم بگويم صربســتان قهرمان ليگ دوره قبل است و برد خوبي به دســت آوردند.» عــادل غامي ديگر بازيكن ايــران، دليل اصلــي باخت برابر صربستان را تحليل رفتن قواي بدني تيم ميداند: «بازي ســنگين بود و ما در ست سوم ميتوانســتيم به بازي برگرديم ولي از لحــاظ فيزيكي كم آورديــم.» او ادامه داد: «اين نظر شــخصي من است كه ما مقداري خســته بوديــم و در پوئنهاي باال بــه ضررمان تمام شــد. اميدوارم به مسابقات برگرديم و بتوانيم صعود كنيم.» مدافع تيم ايران هم كه در ســت چهارم جايگزين شــد، مانند غامي افت بدني و عدم ريكاوري را دليل اين باخت ميداند: «بازي شب گذشــته ما سنگين بود و ما تا غذا بخوريم و بخوابيم نزديك ســاعت 4 صبح شــده بود. به همين خاطر وقتي به دقايق پاياني بازي نزديك ميشديم و جلوتر ميرفتيم بدنهايمان كم ميآورد.»

سامان فائزي همچنين معتقد است در روزي كه تماشــاگران بــه طور كامل از تيم حمايت كردند، صربســتان بهترين عملكرد خود در طول مسابقات را داشته اســت: «هواداران هميشــه از ما حمايت كردند و شــرايط را براي رقبا ســخت و من از آنها به خاطر همين موضوع تشــكر ميكنم اما بهترين روز صربســتان بود و آنها پيروز ميدان شدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.