كوالكوويچ: ميخواستم ذهنيت بازيكنان را تغيير دهم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملــي واليبال ايران ميگويد صربســتان تيم بزرگي است و آنها شايسته برد بودند.

ايگور كوالكوويچ سرمربي تيم ملي ايران پس از شكســت مقابل صربستان درباره ايــن بازي گفت: «صربســتان تيم بزرگي اســت و آنها شايســته اين برد بودند. بهتــر از ما بازي كردند. نوع ســرويس در بازي امروز تعيين كننده بود. دريافتهاي صربستان قابل رقابت نيست و آنها خيلي خوب هستند.»

او با اشــاره به قهرماني صربستان در دوره گذشــته ادامه داد: «آنها دوره قبل قهرمان بودهاند. اين بازي براي من طور ديگري بود چون مقابل شــاگردان ســابقم بودم و قرار گرفتن مقابل آنها برايم ســخت بــود اما رفتــه رفته در شرايط بهتري قرار گرفتم.»

سرمربي ايران درباره تعويضهاي حريف نيز ميگويد: «من با آنها زندگي كــرده بودم و بــا نيكــوال در يك تيم بوديم. ما در ســت ســوم شروع خوبي داشتيم. در همين ست، يرويچ سرمربي حريف چند بازيكن خود را تغيير را داد و ما استفاده كرديم و برديم اما در ست چهارم بــاز هم همان تركيب قبلي آنها بود و وقتي ديدم بازيكنان ديگر ياراي مقابله ندارند نفرات ديگري را آوردم تا ذهنيت آنها را تغيير دهم.»

او در مــورد اينكــه عامــل پايين آمدن روحيه چه بود نيز اينطور پاســخ ميدهــد: «بازي خيلي ســختی بود و همانطور كه گفتم آنها قهرمان ســال قبل بودهانــد. در آينده هم بازيكنان با اســتعدادي خواهيد ديد، در دو ســت اول هــم خيلــي خوب بــازي كرديم. ســرويسهاي ما خوب نبود در مقابل آنها خيلي خوب بودند. در ســت سوم برگشتيم اما ست چهارم آنها خيلي زود به بازي بازگشــتند و اجازه كار گروهي به ما ندادند. اين بازيها براي ما تجربه ميشود.»

تيم ايران در دومين ديدار خانگي خود در ليگ جهاني برابر صربســتان با نتيجه سه بر يك شكست خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.