سبقتاللهي با ركوردشكني، پنجم شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بانــوي المپيكي كشــورمان در رده پنجــم رقابتهاي جــام جهاني تيرانــدازي در ماده تپانچــه ۰۱ متر بادي ايســتاد تا همچنــان تيم ملي تيراندازي ايران در راه رسيدن به مدال ناكام بماند. گلنوش سبقتاللهي كه با كسب امتياز 88۳ در مرحله مقدماتي توانســت ركورد برون مــرزي ايران را در رشــته تپانچه ۰۱ متر بادي بانوان ۳ نمره ارتقــا بدهد، با حضور خود در فينال اين رشــته جايگاه پنجم جهان را كسب كرد.

همچنين هانيه رستميان با كسب امتياز ۳7۳ و لعيا محمدي با كســب امتيــاز 76۳ در مرحلــه مقدماتي به ترتيب ۳4 و ۰5 شدند. در اين رقابت تيراندازان اتريش، روســيه و مكزيك به ترتيب اول تا ســوم شدند. با وجود درخشــش و موفقيــت نســبتا خوب ســبقتاللهي اما همچنان تيراندازان كشــورمان در مســابقات جام جهاني آذربايجان در حســرت مدال ماندهاند. مســابقات تيرانــدازي جــام جهاني آذربايجــان از 6۱ تا 24 خــرداد ماه در شــهر گاباالي آذربايجــان برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.