تیرها به سیبل نرسید

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حضور دانشگاه آزاد در سوپر لیگ کاراته قطعي شد در حاليكه شــايعه شده بود تيم دانشــگاه آزاد از حضور دانشگاه آزاد در حالي براي حضور در رقابتهاي سوپر ليگ در مســابقات ليگ برتر انصراف داده اســت امــا اين تيم براي كاراته اعالم آمادگي كرده اســت كه پيش از اين در رقابتهاي يازدهمين بار حضور در سوپر ليگ كاراته را تجربه خواهد كرد. ليگ برتر بسكتبال و ليگ برتر فوتسال هم سرمايه گذاري كرده

طبق اعــالم احمد صافــي مدير فني تيم دانشــگاه آزاد بود. اســالمي، محمد دادگان معاون ورزش دانشــگاه آزاد اسالمي با حضور تيم كاراته در ســوپر ليگ موافقت كرد. تيم دانشــگاه آزاد اســالمي طي 10 دوره حضور مستمر در سوپر ليگ كاراته بــا چهار عنوان قهرمانــي قديميترين و بــا ثباتترين تيم در رقابتهاي باشگاهي كاراته محسوب ميشود.

در روزهاي اخير هم مذاكرات زيادي از ســوي فدراسيون صورت گرفت تا اين نهاد در ليگ برتر كشتي هم سرمايه گذاري كند. سرمايه گذاري اين نهاد ميتواند به جذابيت هر چه بيشتر رقابتهاي ليگ برتر كشــتي و سوپر ليگ كاراته كمك شاياني كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.