سه مدال در روز نخست براي ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در پايان روز نخســت رقابتهــاي بينالمللي جايزه بزرگ گرجســتان، مجتبي گليج صاحب مدال طال شــد و اكبري و حســيني به مدال برنز دست يافتند. در روز نخســت اين رقابتها ســه فرنگــيكار و دو آزادكار به مصاف حريفان خــود رفتند كــه در وزن 97 كيلوگرم كشتي آزاد مجتبي گليج با غلبه بر كشتيگيراني از كشــورهاي گرجســتان و تركيه راهي ديدار فينال شد. وي در مسابقه پاياني حريف تركيهاي را مغلــوب كرد و به مدال طال دســت يافت. در وزن 74 كيلوگرم كشتي آزاد نيز اميد حسن تبار مقابل حريف گرجستاني به پيروزي دست يافت اما برابر كشتيگير تاجيكستاني شكست خورد و از دور رقابتها كنار رفت. در كشتي فرنگي و در وزن 59 كيلوگرم مصيب اكبري با شكست 2 بر يك مقابل آندره اســتيگ برگ نفر سوم المپيك از نروژ راهي ديدار رده بندي شد و با شكست حريف خود به مدال برنز دست يافت. در وزن 98 كيلوگرم نيز اميرحســين حسيني به ديدار رده بندي رفت و با پيروزي مقابل حريف خود به مدال برنز رســيد و مهدي ابراهيمي در وزن 80 كيلوگرم نيز با شكســت مقابل حريف آمريكايي از دور رقابتها كنار رفت. در روز دوم رقابتهاي كشــتي آزاد و فرنگي جام بالوادزه و كارتوزيا در تفليس گرجســتان، پيام بويري، نماينده وزن 85 كيلوگرم و امير قاســمي منجزي، نماينده وزن 130 كيلوگرم كشــتي فرنگي ايــران و محمد جواد ابراهيمي در وزن 86 كيلوگرم كشتي آزاد مقابل رقبا شكست خوردند.

براي حضور در رقابتهاي قهرماني آسيا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.