رضا اليق: چند داور خارجي در رقابتهاي انتخابي قضاوت ميکنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دبير فدراسيون كشــتي از قضاوت داوران مطرح خارجي در مســابقات انتخابــي تيمهاي ملي خبــر داد. رضا اليق دبير فدراسيون كشــتي در اين باره گفت: «در جلسه كميته داوران مقرر شــد با توجه به لزوم استفاده از فرصتهاي موجود جهت توســعه تعامالت داوران ايراني با داوران مطرح كشتي در دنيا، از تعداد محدودي از داوران شــاخص و واجد شــرايط خارجي، بــراي قضاوت در كنار داوران برجســته بينالمللي كشــور، در مســابقات انتخابي تيمهاي ملي بزرگساالن دعوت شود.» اليق ادامه داد: «قصد داريم در فضايي خارج از مســابقات رســمي و بينالمللــي، از داوران مذكور كه جزو نفرات شــاخص داوري امروز دنيا هســتند، دعوت كنيم، تا در مهمترين مسابقات ملي ورزش كشور، ميهمان جامعه داوران كشتي ايران باشند. بديهي است كه فدراســيون ايران امكان اعزام تعداد محدودي داور به مســابقات بينالمللي را دارد و ايجاد تعامل با داوران مطرح دنيا در مسابقات خارج از كشور، براي داوران ايراني، محدود است اما با حضور جمعي از اين داوران در ايران، ميتوان امكان تعامالت دوستانه و جدي تري را ميان داوران برجسته ايران و اين داوران مطرح در دنيا ايجاد كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.