ركوردگيري از تيم نابينا و كم بينا براي پاراآسيايي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ركوردگيــري نهايي تيم شــناي جوانان نابينايان و كــم بينايان براي حضور در مســابقات پاراآسيايي امارات بعد از ماه رمضان برگزار خواهد شد. ورزشــكاران در اين ركوردگيري نهايي شــركت كرده و در صورت به دست آوردن حد نصابهاي مورد نظر به مســابقات پاراآسيايي اعزام خواهند شد. عليرضا اميري، ابوالفضل قاســمي، دهقانيان، علي خالدي، اميرحسين جبار ســعدوني، علي گل پيچ زاده، اميرحسين ســعادتي، مسعود محمودي، امير صديقــي، رادين جعفري، محمدامين قانع و محمد شــيخ علي شــاهي 12 ورزشــكار دعوت شده به اردو هستند. رقابتهاي پاراآسيايي جوانان از 19 تا 23 آذر ماه در دبي برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.