زور ايران به ميزبان نرسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در ســومين روز از رقابتهاي بســكتبال با ويلچر جوانان زير 23 سال جهان، تيم كشــورمان مقابل ميزبان شكســت خورد. تيم بسكتبال با ويلچر كانــادا، ميزبان مســابقات قهرماني جوانان جهان در ديــدار مقابل تيم ملي كشورمان موفق شد با نتيجه 67 بر 59 برنده از ميدان خارج شود تا دومين شكســت ايران در رقابتها رقم بخورد. تنها برد تيم ملي كشــورمان در اين مســابقات مقابل استراليا به دست آمده و بسكتباليستهاي كشورمان مقابل تيمهــاي تركيه و كانادا نتيجه را واگذار كردهانــد. چهارمين ديدار ايران در مرحله گروهي، يكشــنبه ساعت 20 به وقت محلي تورنتو، مقابل تيم برزيل برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.