پاري سنژرمن، ناكام در خريد اوبالك

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اتلتيكــو مادريــد پيشــنهاد پاريسنژرمن براي خريد يان اوبالك را رد كرد. اكنون پاريســيها به سراغ جيانلوييجي دوناروما رفتهاند.

اتلتيكو از سوي فيفا محروم است و نميتواند در تابستان جاري بازيكني بخرد اما حتي اگر اين محروميت نبود هم آنها حاضر به فروش اين دروازهبان نبودند. اوبالك 42ساله در 41 مسابقه در فصل پيش 21 كلينشيت داشته و تنها 28 بار دروازهاش باز شــده است. او مورد توجه چندين باشگاه، از جمله منچســتريونايتد قرار داشــته اســت. همين باعث شد كه اتلتيكو مبلغ فسخ قــرارداد او را 100 ميليون يورو تعيين كند.

اتلتيكــو حاضر نيســت بازيكنان مهمــش را از دســت بدهــد و به جز تياگو كه قراردادش پايان يافته، موريرا، دروازهبــان ذخيــره و الســيو چرچي، مهاجم تيم، احتماال بازيكن ديگري از جمع آنها جدا نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.