بازگشت مسي به بارسلونا براي تمديد قرارداد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

به گزارش نشريه اسپورت كاتالونيا، ليونل مســي پــس از حضــور در بازي دوســتانه تيم ملي آرژانتين برابر برزيل در اســتراليا، ايــن هفتــه به بارســلونا برگشته است.

مســي در اوليــن بــازياش براي آلبيسلســته تحت هدايت سامپائولي به اين تيم براي كسب پيروزي يك بر صفر برابر سلســائو كمك كرد و طبق ادعاي اسپورت حاال به بارســلونا برگشته است و به اين ترتيب در بازي دوســتانه بعدي كشورش برابر ســنگاپور حضور نخواهد داشت.

عالوه بر مســي، اوتامندي و ايگواين هم اردوي آلبيسلســته را قبل از بازي برابر ســنگاپور ترك كردهانــد كه گفته میشود مدافع ســيتی به دنبال تدارك مراسم ازدواج است.

او در حالي به بارسلونا برگشته است كه پدرش خورخــه كه مديربرنامههايش نيز هســت آنجا حضور دارد. خورخه از چند روز پيش به بارســلونا ســفر كرده اســت تا در خصــوص تمديد قــرارداد پسرش با باشگاه بارســلونا وارد مذاكره شود.

بارســلونا ماه آينده ممكن اســت تمديد قرارداد مسي را كه گفته ميشود تا ســال 2021 اعتبار خواهد داشت، به صورت رســمي تأييد كند كه ظاهرا اين قرارداد امكان تمديد تا ماه ژوئن 2022 را دارد و يكــي از بزرگترين قراردادهايي خواهد بود كه تابســتان امســال منعقد ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.