روزنامه اكيپ: وراتي PSG

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

را ترك ميكند نشــريه ورزشي معتبر فرانســه، اكيپ، ادعا كرده است كه كــه مدير برنامههاي او دوناتو ديكامپلي هم چند ماهي اســت ماركو وراتي به مسووالن باشــگاه پاريسنژرمن گفته است كه كه در خصوص احتمال جدايي بازيكن مليپوشــش از تيم تحت ميخواهــد آنها را تــرك كند و از ميان دو باشــگاه يوونتوس و هدايت اوناي امري سخن به ميان آورده و اعتراف كرده است كه بارســلونا، يكي مقصد بعدي او خواهد بود. اين نشريه فرانسوي براي او صرفا قهرماني در رقابتهاي داخلي ديگر كافي نيســت. در گزارشــي نوشت كه وراتي با آنترو انريكه، مديرورزشي جديد وراتي تيمي ميخواهد كه شــانس قهرماني در ليگ قهرمانان را باشــگاه پاريسنژرمن جلسهاي داشته اســت تا موضع خود را داشــته باشد و به همين دليل او دو گزينه اصلي دارد كه يكي از درباره آيندهاش در اين تيم مشــخص كنــد. طبق گزارش اين آنها يوونتوس است تيمي كه خودش اعتراف كرده طرفدارش نشريه، هافبك ايتاليايي پاريسيها به انريكه گفته است كه قصد است و ديگري بارسلونا. وراتی تا 2021 قرارداد دارد و خليفه، دارد غولهاي پايتخت فرانســه را ترك كند و اين در حالي است مدير باشگاه مخالف جدايی او است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.