كاسه چشم ژسوس شكست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كنفدراسيون فوتبال برزيل اعالم كرد كه گابريل ژسوس، مهاجم تيم ملي اين كشور كه در بازي دوستانه اخير سلسائو برابــر آرژانتين به ميدان رفت، در نتيجه برخــوردي كه در دقايــق پاياني بازي با مدافع آرژانتين و همتيمي باشگاهياش نيكالس اوتامندي داشت از ناحيه چشم به شدت آسيب ديده است به طوري كه كاسه چشــمش شكسته است. در دقايق پايانــي ديــداري كه با پيــروزي يك بر صفر آلبيسلســته برابر رقيب ديرينهاش خاتمه يافت، اوتامندي با يك ضربه آرنج ســنگين به صورت مهاجم منسيتي، او را نقش بر زمين كرد طوري كه او ســوار بر برانكارد مجبور به ترك ميدان شــد و ديگر نتوانست برگردد. در معاينات اوليه به نظر ميرسيد كه ژسوس مشكل جدي ندارد امــا اكنون كنفدراســيون فوتبال برزيل اعالم كرده اســت كــه معاينات و تصويربرداريهاي تكميلي نشان ميدهد كه اســتخوان دور چشــم چپ ژسوس شكســته اســت و به اين ترتيب او بازي دوستانه بعدي سلسائو كه سهشنبه برابر استراليا در ملبورن است را از دست داد. ژســوس اما در توئيتــرش پيامي براي طرفدارانش گذاشته و در آن نوشته است كه مصدوميتش جدي نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.