لوو: جام كنفدراسيونها تجربه مهمي براي بازيكنان جوان ما است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تيم ملي آلمان با اعتماد به نفس فراواني راهي مســابقات جام كنفدراسيونها خواهد شد. آنها توانستند ســنمارينو را در مرحله مقدماتي جــام جهاني ،2018 با نتيجه 7 بر صفر شكست دهند. بازيكنان از عملكردشان راضــي بودند و حتي ميخواســتند گلهاي بيشــتري هم بزنند. ســاندرو واگنر، مهاجم 92ساله هوفنهايم در اين بازي دومين ديدار ملي خود را انجام داد و هتتريك كرد.

يوليان دراكســلر كه گل اول مســابقه را زد پــس از ديدار گفت: «بــازي براي اين تيم واقعا لذتبخش اســت. ما فصلي طوالني را پشت سر گذاشتهايم و اكنون ميخواهيم از كاري كه ميكنيم لذت ببريم. ما احساس مثبتي داريم و بدون هيچ فشاري راهي جام كنفدراسيونها خواهيم شــد. ساندرو واگنر هم شايسته هتتريكش بود.»

واگنر كه با هوفنهايــم به پليآف ليگ قهرمانــان اروپــا راه يافتــه ميگويــد: «ما ميخواســتيم گلهاي زيادي بزنيم و البته بازي را ببريــم. عالي بود كه توانســتم كار خــودم را با زدن ســه گل انجــام دهم. من ســالها منتظر چنين لحظهاي بودم. زماني كه مقابل ســنمارينو بهعنوان مهاجم ثابت در تركيب قرار ميگيريد، روي شــما فشــار هست. من خوشــحالم كه اوضاع تا اين حد عالي پيش رفت.»

يواخيم لــوو، مربي تيم هم گفت: «اين آزمونــي مهم براي ما بود، چون ســنمارينو در سطح ما نيســت. ما توانستيم بسياري از كارهايي كه در تمرينات انجام داده بوديم را در زمين هم پياده كنيم. جام كنفدراسيونها تجربه مهمي براي بسياري از بازيكنان جوان ما خواهد بود.»

جاشــوا كيميش هــم از مهاجمان تيم تمجيــد كرد: «ما ميخواســتيم در حمله با سرعت فراواني كار كنيم. مهاجمان ما خيلي خــوب بودند. ما ميتوانســتيم يكي، دو گل بيشــتر هم بزنيم اما در هر حــال از نتيجه بســيار راضي هســتيم. ما همه مشتاق جام كنفدراسيونها هســتيم و ميخواهيم آن را جدي بگيريم.»

امين يونس كه پــدري لبناني دارد، در دومين ديدار ملياش بــراي آلمان موفق به گلزني شــد. او كه ســابقه بازي براي تمامي تيمهــاي پايه آلمان را دارد پس از مســابقه گفت: «ما بســيار تمرين كرديم و توانستيم آنچه كــه آموخته بوديم را بســيار عالي در زمين پيــاده كنيم. ميتوانســتيم چند گل بيشــتر هم بزنيــم اما در هر حــال نمايش آبرومندانهاي داشتيم. هنوز جا براي پيشرفت داريــم. اين تيــم كيفيت بســياري دارد. ما ميخواهيم خود را بهعنوان قهرمان جهان در جام كنفدراسيونها، عالي ارائه كنيم.» تركيــب آلمان: تــر اشــتگن، كيميش، موســتفي، هكتور (پالتنهارت - ،)55 برانت، گورتزكا، جان، دراكســلر (دمه، ،)76 يونس، واگنر، اشتيندل 55( ورنر) گلها: دراكسلر ،)11( واگنر ‪،)16 92، ،85(‬ يونس ،)38( موستفي ،)47( برانت )72(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.