ساوتگيت: نميتوانستيم ببازيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اگــر انگليس به يك زنگ بيدارباش در مســير جام جهاني نياز داشت، در همپدن پارك برايش به صدا درآمد. اين تيم شهرت دارد به اينكه با قدرت به تورنمنتهاي بزرگ مــيرود اما در آنها خوب نتيجه نميگيرد و اگر ميخواهد اين عنوان ناخوشــايند را از خود دور كند، بايد سيســتم مناسبي بيابد براي اينكه بهترين بــازي را از بهترينهاي فوتبال بگيرد.

گرت ساوتگيت مربي تيم ملي انگليس بعد از آنكه با گل وقتهاي تلفشــده هري كين از شكست برابر اسكاتلند گريخت، گفت تيمش بايــد فرصتطلبانهتر بازي كند. در يكصدوچهاردهميــن رويارويي قديميترين رقباي فوتبالي جهان، ميزبان به دنبال زنده نگه داشــتن اميدهايش بــراي صعود بود و انگليس در پي تثبيت جايگاهش در صدر.

«سه شــير» با گل الكس چمبرلين از ميزبان پيش افتاد اما دو ضربه ايستگاهي در دقايق 87 و 90 از الي گريفيث، صدرنشين گروه F مرحله مقدماتي جام جهاني 2018 را در آستانه شكســت قرار داد اما كاپيتان انگليس در غياب وين روني كنارگذاشتهشده روي ســانتر رحيم استرلينگ گل تساوي را در دقيقه 93 زد.

ســاوتگيت گفت: «بايــد اين بازي را ميبرديــم چــون همه چيز تحــت كنترل ما بود. دو لحظه، اســتعداد درخشان همه چيــز را به نفع آنها عــوض كرد اما ما نبايد ميباختيم، بايد اين ذهنيت را داشته باشيم و در آخر بازي آن را نشــان داديم. لحظات خوبي در اين بازي داشــتيم، موقعيتهاي مناسبي در يك ســوم دفاعي آنها به دست آورديم، بايد بتوانيم كار را تمام كنيم. ما با تيمي بــازي كرديم كه چهار يا پنج بازيكن در دفاع داشت. دليلش را درك ميكنم اما ما فرصتهاي خوبي را خراب كرديم.»

او از اين خوشــحال است كه سرنوشت صعود انگليس به روســيه همچنان دســت خودش اســت با آنكه اســلواكي و اسلووني بــه ترتيب با 2 و 3 امتيــاز اختالف، رقباي خطرناكي محسوب ميشــوند: «ضربه آزاد اول بي احتياطي بود و دومي لغزش بنابراين مطمئن نيســتم كه ميتوانستيم دربارهاش كاري بكنيــم. ما به يك جو خصمانه آمديم و بــازي را كنتــرل كرديم. بايــد گلهاي بيشتري ميزديم و وقتي از عهده اين كار بر نميآيي، به خطــر ميافتي. هدف ما صعود است و هنوز صدرنشين گروه هستيم.»

آنچه بــراي مربي انگليس نگرانكننده اســت، آمار اين تيم در خــارج از ويمبلي اســت. اين تيم تا قبل از بازي شــنبه شب در پنج بازي خود بيرون از استاديوم مشهور لندن تنها دو گل زده بــود كه يكي از آنها پنالتي برابر ايسلند در يورو 2016 بود.

گوردون اســتراكان مربي اسكاتلند هم گفت: «اين شــايد يكي از هيجانانگيزترين مســابقات تمام حرفــهام بــود. همه جور احساسي در اين بازي بود.»

هافبــك ســابق اســكاتلند و منچستريونايتد ادامه داد: «بايد بگويم مثل يك مســابقه بوكس ســنگين وزن با ميان وزن بود. اين بازيكنان فوقالعاده هســتند و در ســطحي متفاوت نســبت به ما بازي ميكنند، با قدرت و سرعتشــان با شــرايط كنار ميآينــد. بازيكنان عالــي بودند و از اينكه نتوانستند يكي از بهترين نتايج تاريخ را ثبت كننــد، ناراحت بودند اما از نظر من جاي ناراحتي نــدارد. من همچنين بهترين ضربات ايستگاهي تاريخ اسكاتلند را ديدم، اين خاطرات با من ميماند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.