هرچهزودترصعود كنيم، بهتر است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

با وجود پيروزي 3 بر يك تيم ملي لهستان برابر روماني در چارچــوب ديدارهاي مرحله انتخابي جام جهاني 2018 روســيه، كاپيتان اين تيــم از عملكرد خــود و همتيمیهايش رضايت كامل نداشــت. روبرت لواندوفســكي كه تيمش يك گام ديگر به مرحله نهايي جام جهاني نزديك شده است، به همتيميهايش توصيه كرد كه در ادامه بازيهايشان پيشرفت بيشتري نشــان دهند. او كه تيمش اكنون با حاشيه امنيتي 6 امتيازي در صدر جدول گروه

اروپــا قرار دارد، در دقيقه 29 از روي نقطه پنالتي اولين گل لهستان را به ثمر رساند و در نيمه دوم هم يك بار ديگر اين كار را در دقيقه 62 تكرار كــرد. او ما بين اين دو پنالتي و در دقيقه 57 هم يك گل ديگر در جريان عادي بازي به ثمر رساند تا هتتريكش كامل شود و در جدول برترين گلزنان مرحله انتخابي جام جهاني در اروپا با كريستيانو رونالدوي 11 گله برابر شــود. لواندوفســكي اما از اينكه تيمش نتوانســت كلين شــيت كند و در دقيقه 77 بازي خانگي دروازهاش باز شــد، ناراحت بود. او گفت: «من به شــخصه از كسب اين نتيجه خوشــحالم اما براي من چيــزي كه اهميت دارد، موفقيت تيم اســت. ما برديم و يك گام ديگر به سمت جام جهاني روسيه برداشتيم. حفظ تمركز براي ما در ادامه راه كار ســختي خواهد بود. مثل راندن يك ماشــين است كه آخرين كيلومترهاي مسير سختترين بخش راه هســتند. مهمترين چيز براي ما در حال حاضر اين است كه دو بازي بعديمان در ماه ســپتامبر را ببريم تا به صعود به جام جهاني نزديكتر شويم. در آن بازيها همه چيز به ما بستگي دارد. بنابراين بايد مراقب باشيم. هرچه زودتر صعود كنيم بهتر است بخصوص اگر به 20 دقيقه آخر بازيمان برابر روماني نگاه كنيد كه در آن مقطع روي فرم نبوديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.