متيو در آستانه پيوستن به فنرباغچه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژرمي متيو، مدافع بارســلونا در آســتانه پيوســتن به تيم تركيهاي فنرباغچه است. اين مليپوش فرانســوي پيشــنهادهايي از ديگر باشــگاهها از جمله المپياكوس هــم دارد اما رســانههاي تركيهاي گــزارش دادهاند كه او با فنرباغچه به توافق رسيده است. فنرباغچه براي انتقال متيو بايد با بارســلونا هم مذاكره كند، هرچند كه بعيد است اين باشگاه او را نفروشد. اين باشــگاه به جز متيو به دنبال سمير نصري از منچسترسيتي هم هست كه بهصورت قرضي در سويا حضور دارد.

متيو بعد از شكست 3 بر صفر بارسلونا در خانه يوونتــوس ديگر براي اين تيم بازي نكرد و گفته ميشــد كه او يكي از بازيكناني است كه بارسا قصد فروشش را دارد، بهويژه كه تنها يك سال از قرارداد او مانده است. اسپورتينگ ليسبون و مارســي ديگر باشگاههايي هستند كه او را ميخواهند. عملكرد او در بارســلونا با انتقادات فراواني روبهرو بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.