رابسون‌اولويت‌منصوريان‌در‌تمديد‌قرارداد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

رابســون را بايد از معدود بازيكنان خوب خارجي استقالل بدانيم. خريد فصل شانزدهم استقالل نشان داد اگر در زمين باشد منصوريان خيالش راحت خواهد بود اما مشــكل اينجا است كه اين بازيكن به صورت قرضي به اســتقالل آمده است و براي ادامه همكاري با استقالليها نياز به رضايت باشگاه مقصد دارند.

البته طي روزهاي اخير مســووالن باشگاه استقالل به اين نكته اشاره كردهاند كه براي اين انتقال مشــكلي نيســت و باشگاه رابسون با تمديد قرارداد استقالل با رابســون موافقت كردند. مدافع برزيلي اســتقالل يكي از اولويتهاي منصوريان براي تمديد قرارداد است اما در اين ميان پادواني ديگــر مدافع برزيلي اســتقالل به خاطر نوســاني كه در بازيهاي فصل گذشته داشت چندان مورد تاييد سرمربي استقالل نيســت و به نظر ميرسد براي فصل آتي جمع استقالليها را ترك كند.

بازي استقالل و العين مشخص كرد كه خط دفاع اســتقالل مشكالت زيادي دارد و اگر منصوريان به قهرماني در فصل آينده فكــر ميكند بايد ضعفهاي فصل پيــش را برطرف كند. در كنار رابســون برزيلي نياز به مدافع ششــدانگ ديگري است كه اين روزها سرمربي استقالل براي تكميــل زوج خط دفاعي به دنبال جذب پژمان منتظري اســت. با شروع تمرينات تيــم اســتقالل از 27 خرداد مشــخص ميشــود كه اين تيم براي رفع ضعفها چه كار كرده است. منصوريان براي رهايي از انتقادات بايد انتخابهاي درستي براي فصل آتي داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.