داليل منتفي شدن انتقال بازيكن سپيدرود به استقالل مصلح‌يك‌ميليارد‌م ‌يخواست؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شايان مصلح بازيكن تيم سپيدرود رشت مذاكرات رضايتبخشي با استقالل نداشته و از اين تيم دور شده است. يكي از بازيكناني كه در فصل نقل و انتقاالت داراي بازار گرمي بود و تيمهاي استقالل و پرسپوليس بر سر به خدمت گرفتن او رقابت داشــتند و دارند، شــايان مصلح مدافع چپ تيم سپيد رود بود كه مورد توجه ســرخابيهاي تهران قرار گرفته بود. اين بازيكن در طول دو ســه شب گذشته مذاكرات مفصلي با استقالليها داشت كه تا به اين لحظه به لحاظ مالي با آنها به توافق نرسيده.

حال اين ســوال پيش ميآيد كه آيــا آبيها قيد اين بازيكــن را زده و از جذب او منصرف شــدهاند؟ ســيد رضا افتخاري در گفتوگوي اخيرش اشــاره ميكند به بازيكني از ليگ دســته اول كه براي پيوســتن به اســتقالل چيزي در حــدود يك ميليارد تومــان مطالبه كرده اســت. مديرعامل آبيها در جايي ديگر از پيشنهاد نه چندان نرمال مصلح ســخن ميگويد و برخــي از اخبار غير رســمي نيز حكايت از مذاكرات موازي اين بازيكن با باشــگاه پرسپوليس دارد. اين بازيكن در نشســتهاي طوالني با مسووالن استقالل كه در پارهاي از آنها شــخص عليرضا منصوريان هم حضور داشته است، با پيشنهادات قابل توجهي از سوي اســتقالل مواجه شده كه البته اين پيشــنهادات باز هم با ايدهآلهاي اين بازيكن فاصله داشــته اســت. روند مذاكرات مزبور بــه گونهاي بود كه آبي پوشــان پس از پايان اين نشســتها، از رونــد آن رضايت نداشــتند و شــواهد نشان ميدهد كه شايد اين باشگاه ديگر تمايلــي به جذب اين بازيكن نداشــته باشد. چنانچه استقالل از جذب شايان مصلح منصرف شــود، گزينه بعدي اين تيم براي اين پســت پيمان شيرزادي، مدافــع فصل گذشــته تيم اســتقالل اهواز اســت كه از بازيكنــان خوب اين تيم در رقابتهاي ليگ قهرمانان آســيا بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.