باكاوهتسويهنكنندشاگردقلعهنوييميشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باشــگاه اســتقالل پــس از اينكه روز گذشــته بخش ديگري از حقوق بازيكنان را پرداخــت كرد ظاهرا بــه تمديد قرارداد بازيكنــان تاثيرگذار فصل پيــش اميدوار شــده اســت اما اين موضوع در قبال كاوه رضايي صدق نميكند. طبق آنچه باشــگاه اســتقالل گفته تا كنون ‪80 07،‬ درصد از قراردادهاي فصل پيش پرداخت شــده كه اين نشان ميدهد هنوز حقوق بازيكنان به طور كامل در اختيار آنها قرار نگرفته است. يكي از شــروط كاوه رضايي در واقع گرفتن همه مطالبات فصل قبل است. مضاف بر آن شماره 9 آبيها از مسووالن باشگاه استقالل طلب 40 درصــد از حقوق فصل بعد را هم كرده كه اين درخواســتها مستلزم تامين مبلغي بيش از يك ميليارد تومان است.

با توجــه به اينكه مديرعامل باشــگاه اســتقالل هم عالقه چنداني به حفظ كاوه رضايــي ندارد دور از ذهن نيســت كه اين بيميليها سرانجام منجر به جدايي كاوه از استقالل شود. اين بازيكن از تيم ذوبآهن پيشــنهاد دارد. تيمي كه سابق در آن بازي ميكرد. قلعهنويي هم صراحتا اعالم كرده به وجود اين بازيكن نياز دارد و اســتقالليها بايــد موضــوع پرداخت مطالبــات رضايي را جــدي بگيرنــد چون ممكن اســت اين بازيكن با وسوسههايي كه از سمت ذوبيها ميشود در نهايت تصميم به جدايي بگيرد و استقالل را به سمت تيم سابقش ترك كند. جدايي كاوه رضايي برخالف شايعات هرگز موضوع بياهميتي نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.