پروندهساموئلبستهميشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازيكنان اســتقالل روز شنبه با وصول چكهاي خود ســقف دريافتيهاي خود در ليگ شــانزدهم را به 80 درصد رساندند تا اين موضوع تبديل به مهمترين دســتاورد افتخاري بعد از حضور در اســتقالل شــود. مديرعامل آبيها البته در پايان فصل موفق شــد دريافتي برخي از بازيكنــان جوان را كامل تسويه كند تا اســتقالل از نظر مالي نسبت به سالهاي گذشــته شرايط بسيار خوبي داشته باشد.

بعد از اين دســتاورد، استقالليها روز 15 ژوئن قســط سوم ســاموئل را پرداخت خواهند كــرد تا آخرين پرونــده مالي اين باشــگاه در فيفا نيز بســته شــود. باشگاه اســتقالل در ماههاي گذشــته موفق شد پرونده بازيكنــان زيادي را در فيفا مختومه كنــد و حاال بــا پرداخت نزديــك به 400 ميليــون تومان بــه ســاموئل، پرونده اين بازيكن نيز بسته خواهد شد.

مقدمات پرداخت قســط سوم ساموئل نيز انجام شــده و اســتقالليها در روزهاي آينــده اين مبلغ را به حســاب اين بازيكن واريز خواهند كرد.

پرونده وكيل ايتاليايــي آبيها نيز در روزهاي گذشــته با پرداخــت مطالبات او بسته شد و با بسته شدن پرونده اين وكيل ايتاليايي و ساموئل، پروپئيچ تنها پروندهاي است كه آبيها در مجامع بينالمللي دارند كه اين پرونده نيز در دادگاه CAS در حال بررسي اســت و آبيها اميد زيادي دارند تا راي اين دادگاه به سود استقالل صادر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.