كار سخت منصوريان براي ليگ هفدهم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اين روزها مصاحبههايي كه روي خروجي ســايتها ميآيد نشان از آن دارد كه كادرفني و هيات مديره استقالل همدل نيستند و اختالفات بين آنها باعث نگراني هواداران شده است. افتخاري مديرعامل استقالل در سمت خود ابقا ميشــود و منصوريان هم طبق توافق قبلــي ميماند اما آنچه اين روزها بالتكليف مانده هيات مديره اســتقالل است كه هنوز هيچ كس نميداند چه كســاني روي صندليهاي خالي مينشينند. در البهالي همه اين اختالفات و نابسامانيها استقالل بايد در بازار نقل و انتقاالت با رقبا بجنگد. آنچه بهعنوان ســوال ميتواند ذهن هوادار را به خود مشغول كند اين است كه آيا سرمربي اســتقالل ميتواند اين تيم را به ســكوي قهرماني نزديك كند؟ ترديدها هم وقتي ســراغ اين هوادار دلواپس ميآيد كه نتيجه بازي اســتقالل و العين از پيش چشــمانش ميگذرد. شش گل در جريان بازي كه با نبود چند بازيكن اســتقالل را به حقارت كشيد و اين ناراحتي با خوشحالي و اهانت اماراتيها در رختكن تكميل شــد. هوادار با ايــن پيش زمينه ذهني نميداند به خاطر حضور و ماندن منصوريان خوشحال باشد يا نه؟ بدتر از اين ماجرا نوع برخورد كادرفني استقالل و بازيكنان اين تيم با اين شكست بود. وقتي فالن بازيكن با همسر و فرزند خود بعد از بازي در دبي ميماند تا تفريح كند و منصوريان هــم در بيانيه خود قيافــه حق به جانب گرفته و تركشهاي اين شكســت تحقير آميز را به سينه منتقدان ميكوبد. بيشتر از شكست سنگين، اين نوع رفتار هــوادار را نگران ميكند. حاال وقتي برمي گردند به كارنامه منصوريان نگاه ميكنند نميدانند براي برد پرگل شــهرآورد خوشحال باشند يا انگشت حسرت را به خاطر بازي بسيار ضعيف مقابل العين به دهان بگيرند و دلواپس ليگ هفدهم باشند و از تفكر سرمربي استقالل بترسند.

استقالل هنوز در فصل نقل و انتقاالت شاه ماهي را صيد نكرده و شايد تنها كورسوي اميد اين تيم براي حفظ بازيكنان سابق خود پاس شدن چكي بود كه پيش از اين به آبيها داده بودند. با تمام مواردي كه قيد شد استقالل از 27 خردادماه استارت ميزند و هنوز تكليف فهرست ورودي و خروجيهاي اين تيم مشــخص نشــده اســت. منصوريان براي راضي كردن هواداري كه نسبت به تفكرات او كامال دچار ترديد شده راه سختي در پيش دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.