مذاكره با منتظري بعد از بازي تيم ملي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ستارههاي اســتقالل اولويت اصلي منصوريان براي تمديد قرارداد هستند و مديــران اين تيم در هفته پيش رو براي تمديد قرارداد با اين بازيكنان رسما وارد مذاكره ميشوند.

كاوه رضايــي، اميــد ابراهيمــي، رابســون، نورافكن، غفوري، حســيني و غيره بازيكناني هســتند كــه بايد ابتدا قرارداد خود را تمديد كنند و پس از آن به تمرين استقالليها اضافه ميشوند.

حضور اين بازيكنان در اولين تمرين آبيها خواسته اصلي منصوريان است و او عالقه دارد تا تمرينات خود را با بازيكنان فصل گذشــته شــروع كنــد. البته روز دوشنبه اردوي تيم ملي به پايان ميرسد و اســتقالليها براي جــذب بازيكناني ماننــد منتظري و رضاييان رســما وارد مذاكره خواهند شــد تــا بمبهاي نقل و انتقاالتــي بــراي هــواداران اين تيم منفجر شود.

از ســوي ديگر اســتقالليها بايد مذاكرات خــود با بيت ســعيد، مصلح، شــجاعيان و غيــره را در روزهاي آينده نهايي كنند تا هر چه ســريعتر بازيكنان جديــد نيز جذب اين تيم شــوند و كار خود با استقالل را آغاز كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.